Định nghĩa Proof of Work (PoW) là gì?

Proof of Work (PoW)Bằng chứng về làm việc (POW). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Proof of Work (PoW) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bằng chứng về công việc (POW) trong thế giới cryptocurrency là một cách quan trọng để tình trạng giao dịch Validate đồng xu và quản lý tài sản. Là một phương pháp trước đó, nó đã được tăng cường bởi những người khác chẳng hạn như bằng chứng về cổ phần và chứng minh tầm quan trọng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng với bằng chứng về công việc là thợ mỏ sẽ sử dụng bằng chứng về hệ thống công trình để hiển thị xác minh. Bitcoin, ví dụ, sử dụng một bằng chứng Hashcash của hệ thống làm việc.

What is the Proof of Work (PoW)? – Definition

Proof of work (PoW) in the cryptocurrency world is an important way to validate coin transaction status and asset management. As an earlier method, it has been augmented by others such as proof of stake and proof of importance.

Understanding the Proof of Work (PoW)

The idea with proof of work is that miners will use proof of work systems to show verification. Bitcoin, for example, uses a hashcash proof of work system.

Thuật ngữ liên quan

  • Proof of Importance (PoI)
  • Proof of Stake (PoS)
  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum
  • Smart Contract
  • Mining
  • Hashing
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: Proof of Work (PoW) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , , ,