Định nghĩa Q-learning là gì?

Q-learningQ-learning. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Q-learning – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Q-learning là một thuật ngữ cho một cấu trúc thuật toán đại diện cho mô hình miễn phí tăng cường học tập. Bằng cách đánh giá chính sách và sử dụng mô hình ngẫu nhiên, Q-learning tìm thấy con đường tốt nhất về phía trước trong một quá trình quyết định Markov.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các trang điểm kỹ thuật của thuật toán Q-học liên quan đến một đại lý, một tập hợp của tiểu bang và một tập hợp các hành động cho mỗi quốc gia.

What is the Q-learning? – Definition

Q-learning is a term for an algorithm structure representing model-free reinforcement learning. By evaluating policy and using stochastic modeling, Q-learning finds the best path forward in a Markov decision process.

Understanding the Q-learning

The technical makeup of the Q-learning algorithm involves an agent, a set of states and a set of actions per state.

Thuật ngữ liên quan

  • Deep Learning
  • Reinforcement Learning (RL)
  • Deep Reinforcement Learning (Deep RL)
  • Machine Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Deep Q-Networks
  • Learning Algorithm
  • Computer-Based Learning (CBL)
  • Machine Learning as a Service (MLaaS)
  • Quantum Computer

Source: Q-learning là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post