Định nghĩa Quadruple Bucky là gì?

Quadruple BuckyQuadruple Bucky. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quadruple Bucky – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quadruple Bucky đề cập đến cách sử dụng một loạt bốn bàn phím modifier
phím cùng một lúc, để thực hiện một số loại meta-lệnh trên bàn phím. tứ bội
Bucky được dựa trên thuật ngữ “Bucky kép” mà có nghĩa là bấm hai sửa đổi
phím cùng một lúc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các lập trình viên hoặc những người khác có thể tham khảo các phím lệnh đặc biệt trên bàn phím như phím Bucky. Ví dụ, nhấn Control và Alt đồng thời là một ví dụ về một Bucky đôi.

What is the Quadruple Bucky? – Definition

Quadruple bucky refers to using a series of four modifier keyboard
keys all at once, to perform some type of meta-command on the keyboard. Quadruple
bucky is based on the term “double bucky” that refers to pressing two modifying
keys at the same time.

Understanding the Quadruple Bucky

Programmers or others might refer to special command keys on a keyboard as bucky keys. For example, pressing Control and Alt at the same time is an example of a double bucky.

Thuật ngữ liên quan

  • Bucky Bit
  • Double Bucky
  • Space Shifting
  • MIT License
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage

Source: Quadruple Bucky là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post