Định nghĩa Quantum as a Service (QaaS) là gì?

Quantum as a Service (QaaS)Quantum như một dịch vụ (QaaS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quantum as a Service (QaaS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quantum như một dịch vụ (QaaS) là một thuật ngữ cho các dịch vụ mang lại các chức năng của máy tính lượng tử cho khách hàng thông qua quá trình giao hàng đám mây. Đây là một phần của một loạt các dịch vụ dựa trên phần mềm rộng hơn như một mô hình dịch vụ (SaaS).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Máy tính lượng tử vẫn còn trong giai đoạn phôi thai. Mặc dù phần lớn các lý thuyết và hoạt động chi tiết đã được giải quyết cho máy tính lượng tử, việc sử dụng thực tế của mô hình này là không phổ biến. Tuy nhiên, khi một số máy nghiên cứu tồn tại, lượng tử như một dịch vụ cho phép các chủ sở hữu máy để trang trại ra lượng tử thiết lập các nhà nghiên cứu bên ngoài hoặc các bên khác để sử dụng tính toán trên cơ sở theo yêu cầu.

What is the Quantum as a Service (QaaS)? – Definition

Quantum as a service (QaaS) is a term for services that bring the functionality of quantum computing to clients through cloud delivery processes. This is part of a range of services based on the broader software as a service (SaaS) model.

Understanding the Quantum as a Service (QaaS)

Quantum computing is still in its infancy. Although much of the theory and operational detail has been solved for quantum computing, the actual use of this model is not widespread. However, where some research machines exist, quantum as a service allows the machine owners to farm out quantum computing setups to outside researchers or other parties to use on an on-demand basis.

Thuật ngữ liên quan

  • Quantum Computing
  • Quantum Bit (Qubit)
  • Quantum Computer
  • Quantum Bogodynamics
  • Quantum Internet
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System

Source: Quantum as a Service (QaaS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post