Định nghĩa Quantum Bogodynamics là gì?

Quantum BogodynamicsQuantum Bogodynamics. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quantum Bogodynamics – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quantum bogodynamics là một lĩnh vực lý thuyết dựa trên một
ý tưởng trào phúng của “bogons” và “bogosity” gợi ý rằng những lý thuyết
hạt và hành vi của họ có thể có một tác động tiêu cực trên máy tính và
Mọi người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong thuật ngữ của hacker, những lời bogon và bogosity đã nổi lên để mô tả các đơn vị của “bogusness” hay thất bại. Đây là phổ biến ở thảo luận về các giao thức internet và các loại khác của công nghệ.

What is the Quantum Bogodynamics? – Definition

Quantum bogodynamics is a field of theory based around a
satirical idea of “bogons” and “bogosity” that suggests these theoretical
particles and their behaviors can have a negative effect on computers and
people.

Understanding the Quantum Bogodynamics

In hacker jargon, the words bogon and bogosity have emerged to describe units of “bogusness” or failure. This is common in discussing internet protocols and other types of technology.

Thuật ngữ liên quan

  • Bogon
  • Bogon Filtering
  • Martian Packet
  • Electromagnetic Field (EMF)
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian
  • Discretization
  • Smart Dust

Source: Quantum Bogodynamics là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post