Định nghĩa Radial Basis Function Network (RBF Network) là gì?

Radial Basis Function Network (RBF Network)Radial Basis Function Network (RBF Network). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Radial Basis Function Network (RBF Network) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng hàm cơ sở xuyên tâm là một loại mạng nơron nhân tạo giám sát có thể sử dụng giám sát máy học (ML) với chức năng như một bộ phân loại phi tuyến. phân loại phi tuyến sử dụng các chức năng phức tạp để đi xa hơn trong việc phân tích hơn phân loại tuyến tính đơn giản rằng công việc trên vectơ thấp chiều.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sử dụng một tập hợp các nguyên mẫu cùng với ví dụ huấn luyện khác, tế bào thần kinh nhìn vào khoảng cách giữa một đầu vào và một nguyên mẫu, sử dụng những gì được gọi là vector đầu vào.

What is the Radial Basis Function Network (RBF Network)? – Definition

A radial basis function network is a type of supervised artificial neural network that uses supervised machine learning (ML) to function as a nonlinear classifier. Nonlinear classifiers use sophisticated functions to go further in analysis than simple linear classifiers that work on lower-dimensional vectors.

Understanding the Radial Basis Function Network (RBF Network)

Using a set of prototypes along with other training examples, neurons look at the distance between an input and a prototype, using what is called an input vector.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Artificial Neuron
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Activation Function
  • Input Layer
  • Hidden Layer
  • Output Layer

Source: Radial Basis Function Network (RBF Network) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post