Định nghĩa Random Forest là gì?

Random ForestRừng ngẫu nhiên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Random Forest – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một rừng ngẫu nhiên là một cấu trúc dữ liệu áp dụng cho học máy mà phát triển một số lượng lớn cây quyết định ngẫu nhiên phân tích bộ biến. Đây là loại thuật toán giúp tăng cường những cách mà các công nghệ phân tích dữ liệu phức tạp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, cây quyết định được phổ biến cho các nhiệm vụ học máy. Trong một khu rừng ngẫu nhiên, bộ kỹ sư xây dựng cây quyết định ngẫu nhiên để thêm kiến ​​thức một cách cẩn thận cô lập từ khai thác dữ liệu, với mảng biến ứng dụng khác nhau. Một cách để mô tả triết lý đằng sau những rừng ngẫu nhiên là kể từ khi cây ngẫu nhiên có một số chồng chéo, các kỹ sư có thể xây dựng hệ thống để nghiên cứu dữ liệu dư thừa với các cây khác nhau và nhìn cho các xu hướng và các mẫu có hỗ trợ một kết quả dữ liệu nhất định. Ví dụ, nếu năm cây ngẫu nhiên cung cấp thông tin về các biến tương tự từ một tập hợp con, và bốn trong số họ đồng ý, thuật toán học máy có thể sử dụng rằng “đa số phiếu” để xây dựng mô hình dựa trên xác suất. Trong nhiều loại khác nhau của máy học, cấu trúc như rừng ngẫu nhiên có thể giúp hệ thống công nghệ đi sâu vào dữ liệu và cung cấp phân tích phức tạp hơn.

What is the Random Forest? – Definition

A random forest is a data construct applied to machine learning that develops large numbers of random decision trees analyzing sets of variables. This type of algorithm helps to enhance the ways that technologies analyze complex data.

Understanding the Random Forest

In general, decision trees are popular for machine learning tasks. In a random forest, engineers construct sets of random decision trees to more carefully isolate knowledge from data mining, with different applied variable arrays. One way to describe the philosophy behind the random forest is that since the random trees have some overlap, engineers can build systems to study data redundantly with the various trees and look for trends and patterns that support a given data outcome. For example, if five random trees provide information on the same variable from a subset, and four of them agree, the machine learning algorithm may utilize that “majority vote” to build models based on probabilities. In many different kinds of machine learning, constructs like the random forest can help technological systems to drill down into data and provide more sophisticated analysis.

Thuật ngữ liên quan

  • Decision Tree
  • Tree Topology
  • Binary
  • Data Science
  • Array
  • Random Walk
  • Learning Algorithm
  • Tree Traversal
  • Alan Turing
  • Boolean Logic

Source: Random Forest là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post