Định nghĩa Random Walk là gì?

Random WalkRandom Walk. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Random Walk – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các bước đi ngẫu nhiên là một cấu trúc toán học hơi phổ biến được sử dụng trong khoa học máy tính, và bây giờ trong máy học. Nó được mô tả như một quá trình “ngẫu nhiên” bởi vì nó hoạt động thông qua việc áp dụng các biến ngẫu nhiên. Các bước đi ngẫu nhiên về cơ bản theo dõi các bước gia tăng bởi một trí thông minh theo mô hình cụ thể hoặc kỹ thuật số “diễn viên hợp lý.”

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không giống như một số khái niệm toán học mơ hồ hơn được sử dụng trong khoa học máy tính, các bước đi ngẫu nhiên có rất nhiều các ứng dụng trực tiếp đến những vấn đề thực tế. Một trong những ứng dụng nổi tiếng của bước đi ngẫu nhiên là trong ứng dụng của nó để giá cổ phiếu – như trong năm 1970 Burton Malkiel của cuốn sách “A Walk Random xuống phố Wall.” các thuật toán ngẫu nhiên sử dụng các khái niệm như đi bộ ngẫu nhiên có thể cực kỳ hữu ích trong việc dự đoán sự chuyển động của cổ phiếu hoặc thị trường.

What is the Random Walk? – Definition

The random walk is a somewhat popular mathematical construct that is used in computer science, and now in machine learning. It is described as a “stochastic” process because it works through the application of random variables. The random walk essentially tracks incremental steps by a particular modeled intelligence or digital “rational actor.”

Understanding the Random Walk

Unlike some of the more obscure mathematical concepts used in computer science, the random walk has many direct applications to real-world problems. One of the most famous applications of the random walk is in its application to stock prices – as in Burton Malkiel’s 1970s book “A Random Walk down Wall Street.” Randomized algorithms using concepts like the random walk can be extremely useful in predicting the motion of stocks or markets.

Thuật ngữ liên quan

  • Random Forest
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Algorithm
  • Stochastic
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System

Source: Random Walk là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post