Định nghĩa Ransomware as a Service (RaaS) là gì?

Ransomware as a Service (RaaS)Ransomware như một dịch vụ (RAAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ransomware as a Service (RaaS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ransomware như một dịch vụ (RAAS) là một loại hình bất thường của phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cung cấp như một nền tảng cung cấp thông qua internet. Trong số nhiều loại phần mềm như một dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp công nghệ, ransomware như một dịch vụ là khác nhau vì đây là một đề nghị được sử dụng bởi bọn tội phạm để tấn công hệ thống CNTT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một ransomware như một tình huống dịch vụ, một nhà cung cấp cung cấp không luân lý tin tặc và diễn viên độc hại một công cụ nền tảng cho các mục đích của việc sử dụng ransomware để giữ các file máy tính, thông tin hoặc các hệ thống con tin. Ransomware là một loại phần mềm gây nhiễm một máy tính để mã hóa hoặc khóa xuống các tập tin hoặc các hệ thống. Thông thường, người sử dụng ransomware sau đó yêu cầu một khoản tiền chuộc tài chính để trả lại quyền truy cập dữ liệu đến các nạn nhân.

What is the Ransomware as a Service (RaaS)? – Definition

Ransomware as a service (RaaS) is an unusual type of software as a service (SaaS) provided as a vendor platform through the internet. Among the many kinds of software as a service provided by tech vendors, ransomware as a service is different as it represents an offering used by criminals to attack IT systems.

Understanding the Ransomware as a Service (RaaS)

In a ransomware as a service situation, an unprincipled vendor offers hackers and malicious actors a platform tool for the purposes of using ransomware to hold computer files, information or systems hostage. Ransomware is a type of software that infects a computer to encrypt or lock down files or systems. Typically, the person using the ransomware then requests a financial ransom in order to return data access to the victim.

Thuật ngữ liên quan

  • Ransomware
  • Bitcoin (BTC)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Cluster Virus

Source: Ransomware as a Service (RaaS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post