Định nghĩa Rapid Mobile Application Development (RMAD) là gì?

Rapid Mobile Application Development (RMAD)Phát triển ứng dụng di động nhanh (RMAD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rapid Mobile Application Development (RMAD) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phát triển ứng dụng di động nhanh (RMAD) là một loại hình cụ thể của phát triển ứng dụng nhanh (RAD) có ảnh hưởng đến thiết kế điện thoại di động. Nó được dựa trên ý tưởng rằng phát triển ứng dụng có thể được giải quyết nhanh với cách tiếp cận hợp lý hóa khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khía cạnh của phát triển ứng dụng di động nhanh chóng là việc sử dụng “/ không mã thấp” công cụ – nói cách khác, nền tảng mà phục vụ các giao diện GUI cho thiết kế mà có được xung quanh một số các benchwork tham gia vào chương trình. phát triển ứng dụng di động nhanh có thể đưa ra một quá trình thiết kế dễ dàng hơn nhiều, nhưng có thể hạn chế các lựa chọn theo cách nền tảng này được xây dựng. Nói chung, nó vang một động thái trước khi thiết kế tự động hóa web và quy trình kỹ thuật khác bằng cách cung cấp một lớp dễ dàng hơn của công nghệ trên nền tảng mã hóa.

What is the Rapid Mobile Application Development (RMAD)? – Definition

Rapid mobile application development (RMAD) is a specific type of rapid application development (RAD) that affects mobile designs. It is based on the idea that application development can be expedited with various streamlining approaches.

Understanding the Rapid Mobile Application Development (RMAD)

One aspect of rapid mobile application development is the use of “low code/no code” tools – in other words, platforms that offer GUI interfaces for design that get around some of the benchwork involved in programming. Rapid mobile application development can offer a much easier design process, but may restrict options according to the way the platform is built. In general, it echoes a prior move to automate web design and other technical processes by offering an easier layer of technology on top of coding platforms.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Advertising
  • Mobile Developer
  • Mobile Device
  • Design For Manufacturing (DFM)
  • User Acceptance Testing (UAT)
  • Low-Code/No-Code Development (LCNC Development)
  • Rapid Application Development (RAD)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Rapid Mobile Application Development (RMAD) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post