Định nghĩa Recurrent Neural Network (RNN) là gì?

Recurrent Neural Network (RNN)Tái phát Neural Network (RNN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Recurrent Neural Network (RNN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới thần kinh tái phát (RNN) là một loại mạng nơron nhân tạo tiên tiến (ANN) có liên quan đến chu kỳ đạo diễn trong bộ nhớ. Một khía cạnh của mạng thần kinh tái phát là khả năng xây dựng trên các loại trước của mạng với vectơ đầu vào kích thước cố định và vectơ đầu ra.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sử dụng các mạng thần kinh tái phát thường liên quan đến học tập sâu và việc sử dụng các trình tự phát triển các mô hình mô phỏng các hoạt động thần kinh trong não của con người.

What is the Recurrent Neural Network (RNN)? – Definition

A recurrent neural network (RNN) is a type of advanced artificial neural network (ANN) that involves directed cycles in memory. One aspect of recurrent neural networks is the ability to build on earlier types of networks with fixed-size input vectors and output vectors.

Understanding the Recurrent Neural Network (RNN)

The use of recurrent neural networks are often related to deep learning and the use of sequences to evolve models that simulate the neural activity in the human brain.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Deep Neural Network
  • Deep Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Echo State Network (ESN)
  • Boltzmann Machine
  • Gated Recurrent Unit (GRU)
  • Long Short-Term Memory (LSTM)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test

Source: Recurrent Neural Network (RNN) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post