Định nghĩa Registered Health Information Administrator (RHIA) là gì?

Registered Health Information Administrator (RHIA)Đăng ký thông tin Y tế Administrator (RHIA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Registered Health Information Administrator (RHIA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đăng ký thông tin Y tế Administrator (RHIA) là một chuyên gia xử lý thông tin sức khỏe bệnh nhân. Vai trò thông tin Y tế đăng ký quản trị đòi hỏi chứng nhận và phải tuân thủ các tiêu chuẩn như HIPAA và quy tắc riêng tư và bảo mật khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các đăng ký thông tin Y tế công việc quản trị rất rộng về quy mô và đa dạng trong tự nhiên. Nhiều trong số các chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nhưng không trực tiếp trong môi trường lâm sàng – ví dụ, nhiều người trong số họ làm việc cho các nhà cung cấp EMR / EHR hoặc công ty bảo hiểm. Đây là những loại doanh nghiệp đặc trưng như “đối tác kinh doanh” trong HIPAA, mà cũng đã làm cho nó thông qua các yêu cầu về bảo đảm theo luật liên bang. Quản trị đăng ký thông tin y tế có thể chịu trách nhiệm cho việc phân tích công nghệ chăm sóc sức khỏe, cung cấp một liên lạc giữa các bên liên quan khác nhau và thường sử dụng thông tin y tế bệnh nhân nhạy cảm tốt.

What is the Registered Health Information Administrator (RHIA)? – Definition

A Registered Health Information Administrator (RHIA) is a professional who handles patient health information. The Registered Health Information Administrator role requires certification and must adhere to standards such as HIPAA and other privacy and security rules.

Understanding the Registered Health Information Administrator (RHIA)

The Registered Health Information Administrator job is broad in scope and diverse in nature. Many of these professionals work in fields related to health care, but not directly in clinical environments – for example, many of them work for EMR/EHR vendors or insurance companies. These are the type of businesses characterized as “business associates” in HIPAA, which also have made it through requirements for security under federal law. The Registered Health Information Administrator may be responsible for analyzing health care technologies, providing a liaison between different stakeholders and generally utilizing sensitive patient health information well.

Thuật ngữ liên quan

  • Health Insurance Portability And Accountability Act (HIPAA)
  • HIPAA Covered Entity
  • Healthcare Information And Management Systems Society (HIMSS)
  • Health Care Data Encryption
  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Chief Medical Information Officer (CMIO)
  • Protected Health Information (PHI)
  • Bioinformatics
  • C++ Software Engineer

Source: Registered Health Information Administrator (RHIA) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post