Định nghĩa RESTful API là gì?

RESTful APIAPI RESTful. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RESTful API – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một RESTful API là một API cho phù hợp với những chuyển trạng thái biểu hiện hay mô hình REST. API RESTful đôi khi dễ dàng hơn cho các nhà phát triển để sử dụng vì họ có một cú pháp quen thuộc và bộ giao thức. Như nhiều chức năng hơn đã được xây dựng vào internet, nhà phát triển đã nói chuyện rất nhiều về lợi ích của kiến ​​trúc RESTful.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một RESTful kiến ​​trúc sử dụng HTTP mã hóa cho nhiều chức năng của nó. Nó sử dụng các Layer (SSL) mã hóa Secure Sockets thành lập vì mục đích an ninh. Nó cũng ngôn ngữ-agnostic, trong một cảm giác thực tế, và rất phù hợp với nhiều môi trường khác nhau.

What is the RESTful API? – Definition

A RESTful API is an API that conforms to the representational state transfer or REST model. RESTful APIs are sometimes easier for developers to use because they have a familiar syntax and set of protocols. As more functionality has been built into the internet, developers have talked a lot about the benefits of RESTful architecture.

Understanding the RESTful API

A RESTful architecture uses HTTP coding for much of its functionality. It uses the established Secure Sockets Layer (SSL) encryption for security purposes. It is also language-agnostic, in a practical sense, and very compatible with many different environments.

Thuật ngữ liên quan

  • Representational State Transfer (REST)
  • Application Programming Interface (API)
  • Internet Server API (ISAPI)
  • Secure Sockets Layer (SSL)
  • HTTP 404
  • FTP Account
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: RESTful API là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post