Định nghĩa Robert Metcalfe là gì?

Robert MetcalfeRobert Metcalfe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Robert Metcalfe – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Robert Metcalfe là một kỹ sư và doanh nhân là người nổi tiếng vì đã giúp để đi tiên phong trong ý tưởng của internet. Metcalfe được sinh ra vào năm 1946 và làm việc cho công ty 3COM cùng với việc có một vai trò phát triển trên MAC Dự án của MIT.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần lý do mà mọi người xem xét Metcalfe một người ủng hộ đầu tiên của Internet là sự tham gia của ông trong việc mua-in cho ARPANET, tiền thân của mạng Internet toàn cầu hiện nay là điều bình thường. Bằng cách thúc đẩy ARPANET trong nỗ lực sớm, Metcalfe giúp để bảo đảm groundswell cho Internet toàn cầu như nó tồn tại bây giờ. Ông cũng được ghi nhận với Luật Metcalfe, mà khẳng định rằng một mạng lưới mạnh mẽ theo tỷ lệ với bình phương của các nút của nó.

What is the Robert Metcalfe? – Definition

Robert Metcalfe is an engineer and entrepreneur who is famous for helping to pioneer the idea of the internet. Metcalfe was born in 1946 and worked for the company 3COM along with having a development role on MIT’s Project MAC.

Understanding the Robert Metcalfe

Part of the reason that people consider Metcalfe an early advocate of the internet was his involvement in getting buy-in for ARPANET, a precursor to the global internet that is now commonplace. By promoting ARPANET in early efforts, Metcalfe helped to secure the groundswell for the global internet as it exists now. He is also credited with Metcalfe’s Law, which states that a network is powerful in proportion to the square of its nodes.

Thuật ngữ liên quan

  • Metcalfe’s Law
  • Internet
  • World Wide Web (WWW)
  • World Wide Web Consortium (W3C)
  • Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
  • Tim Berners-Lee
  • Ubuntu Certified Professional
  • Linus Torvalds
  • Technical Writer
  • Grace Hopper

Source: Robert Metcalfe là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post