Định nghĩa Roundtripping là gì?

RoundtrippingRoundtripping. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Roundtripping – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Roundtripping trong lĩnh vực CNTT là quá trình chuyển đổi một tài liệu hay tập tin từ một định dạng khác, và sau đó trở lại định dạng ban đầu của nó. Thuật ngữ này thường được sử dụng để nói về chuyển đổi đến và đi từ các loại khác nhau của các bộ xử lý văn bản, nền tảng kế toán, ngôn ngữ đánh dấu hoặc các định dạng thông tin khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Roundtripping có thể liên quan đến một số vấn đề chung. Một là vấn đề của sự suy thoái, nơi dữ liệu được về cơ bản lật qua lại giữa hai định dạng khác nhau. Đôi khi, kích thước nhỏ, thông tin bị mất mỗi lần. Ví dụ, trong việc chuyển đổi hình ảnh đến và đi từ một bitmap, kích thước nhỏ, màu sắc hoặc độ phân giải có thể bị tổn hại, và kết quả cuối cùng có thể thua kém. Điều này cũng đúng với các bộ xử lý văn bản, nơi cố gắng để phù hợp với một tài liệu vào phong cách đặc biệt có thể dẫn đến một số suy thoái theo thời gian, với nhiều chuyển đổi. Bên cạnh đó, một số chuyên gia CNTT nói chuyện về việc liệu các dịch vụ thực sự cung cấp roundtripping, hoặc cho dù họ chỉ lặp lại trong các tài liệu cho một định dạng khác nhau.

What is the Roundtripping? – Definition

Roundtripping in IT is the process of converting a document or file from one format to another, and then back to its original format. This term is commonly used to talk about conversion to and from different types of word processors, accounting platforms, markup languages or other information formats.

Understanding the Roundtripping

Roundtripping can involve some common issues. One is the issue of degradation, where data gets essentially flipped back and forth between two different formats. Sometimes, small bits of information are lost each time. For example, in converting images to and from a bitmap, small bits of color or resolution can be compromised, and the final result can be inferior. The same is true with word processors, where trying to fit a document into the particular styles can lead to some degradation over time, with many conversions. In addition, some IT experts talk about whether services actually deliver roundtripping, or whether they just duplicate the document for a different format.

Thuật ngữ liên quan

  • WordPerfect
  • Microsoft Word
  • Accounting Software
  • Bitmap (BMP)
  • Read-only
  • Bak File
  • Electronic Publishing
  • File Extension
  • Metafile
  • Orphan File

Source: Roundtripping là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post