Định nghĩa Rust Programming Language là gì?

Rust Programming LanguageRust Lập trình Ngôn ngữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rust Programming Language – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ngôn ngữ lập trình Rust là một ngôn ngữ máy tính với các đặc tính hướng đối tượng đó thường được đánh giá cao như một thay thế cho C truyền thống ++.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như người chiến thắng lâu năm của một cuộc khảo sát StackOverflow, Rust đại diện cho một sự lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển. Một số người nói họ thích Rust vì sử dụng Rust làm cho nó khó khăn hơn để viết mã với rò rỉ bộ nhớ trong nó; những người khác trích dẫn sử dụng cross-platform và biên soạn nhanh như lôi kéo.

What is the Rust Programming Language? – Definition

Rust programming language is a computer language with object-oriented characteristics that’s often prized as an alternative to traditional C++.

Understanding the Rust Programming Language

As the perennial winner of a StackOverflow survey, Rust represents a popular choice for developers. Some say they prefer Rust because using Rust makes it harder to write code with memory leaks in it; others cite cross-platform use and faster compilation as draws.

Thuật ngữ liên quan

  • C++
  • Object
  • Programming
  • Programming Language
  • Compiler
  • Apache HBase
  • Programmer
  • Programming Language I (PL/I)
  • C Programming Language (C)
  • Commit

Source: Rust Programming Language là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post