Định nghĩa Scale Out là gì?

Scale OutScale Out. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scale Out – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mở rộng ra là một kiến ​​trúc tăng trưởng hoặc các phương pháp tập trung vào tăng trưởng ngang, hoặc bổ sung tài nguyên mới thay vì nâng công suất các nguồn lực hiện tại (được gọi là mở rộng quy mô). Trong một hệ thống như một cơ sở lưu trữ đám mây,
sau một tốc độ tăng trưởng quy mô-out có nghĩa là phần cứng lưu trữ mới và điều khiển sẽ được thêm vào để tăng công suất. Điều này có hai ưu rõ ràng – một là khả năng lưu trữ được tăng lên và thứ hai là năng lực giao thông cũng được tăng lên vì có nhiều phần cứng để chia sẻ gánh nặng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy mô ra là một loại khả năng mở rộng tập trung vào việc bổ sung các tài nguyên phần cứng mới thay vì nâng công suất tài nguyên phần cứng đã có sẵn như lưu trữ hoặc xử lý silo. Điều này thường được sử dụng trong bối cảnh lượng lưu trữ vì lý tưởng, nó không chỉ là dung lượng lưu trữ mà nhu cầu tăng trong một hệ thống như vậy, nhưng bộ điều khiển và cân bằng tải là tốt. Trong các hệ thống lưu trữ đám mây lớn, nơi multitenancy và khả năng mở rộng được yêu cầu, nâng cao năng lực một mình trong một cách quy mô-up sẽ không đủ để xử lý lưu lượng dữ liệu ngày càng tăng.

What is the Scale Out? – Definition

Scale out is a growth architecture or method that focuses on horizontal growth, or the addition of new resources instead of increasing the capacity of current resources (known as scaling up). In a system such as a cloud storage facility,
following a scale-out growth would mean that new storage hardware and controllers would be added in order to increase capacity. This has two obvious pros – one is that storage capacity is increased and the second is traffic capacity is also increased because there is more hardware to share the load.

Understanding the Scale Out

Scale out is a type of capacity expansion concentrating on the addition of new hardware resources instead of increasing the capacity of already available hardware resources such as storage or processing silos. This is often used in the context of storage because ideally, it is not just the storage capacity that needs to increase in such a system, but the controller and load balancing as well. In large cloud storage systems where multitenancy and scalability are required, increasing the capacity alone in a scale-up manner would not be sufficient to handle the increasing data traffic.

Thuật ngữ liên quan

  • Horizontal Scaling
  • Vertical Scalability
  • Cloud Computing
  • Multitenancy
  • Upgrade (UPG)
  • Capacity Planning
  • Data Center Capacity Management
  • Scalability
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: Scale Out là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,