Định nghĩa SegWit2x là gì?

SegWit2xSegWit2x. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SegWit2x – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

SegWit2x là một đề nghị chính sách mới cho Bitcoin cryptocurrency mà bây giờ đang được xem xét trong cộng đồng Bitcoin. Nó được xây dựng trên một giao thức trước gọi là tách biệt chứng hoặc SegWit. SegWit và SegWit2x có thể có một số chi nhánh lâu dài cho việc sử dụng Bitcoin và các công nghệ liên quan trong một quá trình tài chính, như cryptocurrencies đối thủ tệ quốc gia truyền thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc tối ưu hóa SegWit ban đầu đã được gán cho một nhà phát triển trong “Bitcoin Core,” trung tâm của mã nguồn mở Bitcoin cộng đồng. Nhà phát triển Pieter Wuille tạo SegWit vào năm 2015 để tăng khối lượng giao dịch trong mỗi khối Bitcoin.

What is the SegWit2x? – Definition

SegWit2x is a new policy proposal for the cryptocurrency bitcoin that is now under consideration in the bitcoin community. It builds on a prior protocol called Segregated Witness or SegWit. SegWit and SegWit2x can have some long-term ramifications for the use of bitcoin and related technologies in a financial process, as cryptocurrencies rival traditional national currencies.

Understanding the SegWit2x

The original SegWit optimization was attributed to a developer in the “Bitcoin Core,” the center of the open-source bitcoin community. Developer Pieter Wuille created SegWit in 2015 to increase volumes of transactions in each bitcoin block.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Segregated Witness (SegWit)
  • Bitcoin Core
  • Blockchain
  • Bitcoin Mining
  • Cryptocurrency
  • Ethereum
  • BIP 148
  • Blowfish
  • Clipper Chip

Source: SegWit2x là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post