Định nghĩa Self-Serve Access Portal là gì?

Self-Serve Access PortalTự Phục vụ truy cập Portal. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Self-Serve Access Portal – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cổng thông tin truy cập tự phục vụ cung cấp cho người dùng cuối truy cập vào một hệ thống cụ thể, cùng với các tính năng và các dịch vụ khác như một phần của một tên đăng nhập và xác thực quá trình kỹ thuật số. Những loại hệ thống được phổ biến ở nhiều kiến ​​trúc doanh nghiệp CNTT, trong đó có hệ thống nguồn nhân lực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng đằng sau một cánh cổng tự phục vụ là người dùng cuối làm tất cả công việc mà không cần phải hợp tác với một người trong cuộc mạng hoặc một thành viên trong nhóm liên quan đến bảo trì và hỗ trợ cho hệ thống. thiết kế tự phục vụ có thể giúp đỡ thường có năng suất, và cũng có thể với người sử dụng sự hài lòng, bởi vì người dùng cuối không cần phải yêu cầu giúp đỡ mỗi khi họ muốn một cái gì đó thay đổi hoặc được tiếp cận với thông tin.

What is the Self-Serve Access Portal? – Definition

A self-serve access portal gives end users access to a particular system, along with other features and services as a part of a digital login and authentication process. These types of systems are popular in many enterprise IT architectures, including human resources systems.

Understanding the Self-Serve Access Portal

The idea behind a self-service portal is that the end user does all of the work without having to collaborate with a network insider or a team member associated with maintenance and support for the system. Self-service designs can often help with productivity, and also with user satisfaction, because end users do not have to ask for help every time they want to change something or get access to information.

Thuật ngữ liên quan

  • Web Self-Service
  • Customer Self Service (CSS)
  • Enterprise Portal Software (EPS)
  • Access Port
  • Portal (Internet)
  • Computer System
  • End User
  • Offline
  • Quantum Computing
  • Storage Device

Source: Self-Serve Access Portal là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post