Định nghĩa Serial Attached SCSI (SAS) là gì?

Serial Attached SCSI (SAS)Serial Attached SCSI (SAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Serial Attached SCSI (SAS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Serial Attached SCSI (SAS) là một loại giao thức truyền nối tiếp đưa vào thành phần phần cứng, nhiều trong số đó là một phần của hệ thống lớn hơn hoặc phân phối hơn. Công nghệ này chủ yếu được sử dụng trong việc kết nối các thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về Serial Attached SCSI tiến triển từ phương pháp chi phối của song song SCSI trong những năm qua. Trong khi nối tiếp SCSI ban đầu hơi chậm hơn, tiến bộ có nghĩa rằng SAS đã trở thành một cách hiệu quả để quản lý việc truyền dữ liệu – lợi ích bao gồm thiếu vấn đề chấm dứt và việc loại bỏ các skew đồng hồ, cũng như tốc độ truyền tổng quát cao. Trong thực tế, SAS cũng được xem là nhanh hơn so với các hệ thống SATA.

What is the Serial Attached SCSI (SAS)? – Definition

Serial attached SCSI (SAS) is a type of serial transmission protocol put into hardware components, many of which are part of larger or more distributed systems. This technology is largely used in connecting data storage devices.

Understanding the Serial Attached SCSI (SAS)

The idea of serial attached SCSI progressed from the dominant method of parallel SCSI over the years. While serial SCSI was initially somewhat slower, advances have meant that SAS has become an efficient way to manage data transmissions – benefits include lack of termination issues and the elimination of clock skew, as well as a high general transfer speed. In fact, SAS is also seen to be faster than SATA systems.

Thuật ngữ liên quan

  • SCSI
  • SCSI Host Adapter
  • SCSI Termination
  • SCSI-2
  • SI Prefix
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: Serial Attached SCSI (SAS) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post