Định nghĩa Server Down Saturday là gì?

Server Down SaturdayMáy chủ xuống thứ bảy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Server Down Saturday – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Máy chủ xuống thứ bảy,” một cụm từ phổ biến bởi hàng loạt HBO TV “Thung lũng Silicon”, đề cập đến một thời điểm mà công nghệ đã được tắt và người sử dụng của nó đi ra ngoài và tương tác với thế giới vật chất. Hàm ý với thuật ngữ này là người sử dụng thường làm việc trên công nghệ mỗi ngày, thay vì tương tác với thế giới vật chất, và các máy chủ xuống thứ bảy là một loại sự kiện đặc biệt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Máy chủ xuống thứ Bảy có thể là bất kỳ ngày nào trong tuần. Trong chương trình, và trong nhiều công dụng, đó là ngày thứ Bảy hoặc vào cuối tuần. Máy chủ xuống thứ bảy có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Nó có thể bị buộc thời gian chết do thiếu dịch vụ ISP hoặc một số tài nguyên quan trọng khác. Hoặc nó có thể là một quyết định mà người khác thực hiện để ngăn chặn một dự án công việc tạm thời. Một cách khác để nghĩ về việc này là như là một “công nghệ ngày Sa-bát,” hiện đại nơi ý tưởng được một loại ý nghĩa tôn giáo.

What is the Server Down Saturday? – Definition

“Server down Saturday,” a phrase popularized by the HBO TV series “Silicon Valley,” refers to a time when technology is turned off and its users go out and interact with the physical world. The implication with this term is that users typically work on technology every day, instead of interacting with the physical world, and the server down Saturday is a kind of special event.

Understanding the Server Down Saturday

Server down Saturday could be any day of the week. In the show, and in many uses, it is on a Saturday or on a weekend. Server down Saturday can happen for many different reasons. It can be forced downtime due to a lack of ISP service or some other vital resource. Or it can be a decision that someone else made to halt a work project temporarily. Another way to think about this is as a modern “tech Sabbath,” where the idea gets a kind of religious connotation.

Thuật ngữ liên quan

  • Server
  • Work Flow Management
  • Work Flow
  • Programmer
  • Developer
  • Patch Tuesday
  • Sound Card
  • C++ Software Engineer
  • Console Game
  • Arcade Game

Source: Server Down Saturday là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post