Định nghĩa Service Integration And Management (SIAM) là gì?

Service Integration And Management (SIAM)Tích hợp Quản lý và Dịch vụ (SIAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service Integration And Management (SIAM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tích hợp dịch vụ và Quản lý (SIAM) là việc thực hành quản lý dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp và tạo ra một kênh phổ biến để cung cấp các dịch vụ cho một khách hàng. Tích hợp dịch vụ và quản lý thường được sử dụng để giúp các công ty để củng cố việc họ sử dụng nhiều công cụ nhà cung cấp ERP như quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng và thực hiện, quản lý hàng tồn kho, quản lý lực lượng lao động, dịch vụ CNTT khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia chỉ ra rằng với sự nổi lên của các dịch vụ điện toán đám mây và các công nghệ tiên tiến khác, dịch vụ kinh doanh đang trở nên khó khăn hơn để quản lý. Trong nhiều cách, ý tưởng về việc tích hợp các dịch vụ là rất giống với ý tưởng tích hợp nhiều ứng dụng hoặc chương trình vào một giao diện CNTT duy nhất. Một khác biệt là với hội nhập dịch vụ, các thành phần thường có thương hiệu công nghệ được tạo ra cho một dịch vụ cụ thể. Những người tham gia tích hợp dịch vụ và quản trị phải xem xét làm thế nào để liên kết các công nghệ này với nhau và giúp họ làm việc với nhau để phục vụ một khách hàng doanh nghiệp.

What is the Service Integration And Management (SIAM)? – Definition

Service Integration and Management (SIAM) is the practice of managing services from multiple suppliers and creating a universal channel to deliver these services to a client. Service Integration and Management is often used to help companies to consolidate their use of various vendor ERP tools such as customer relationship management, supply chain management and execution, inventory management, workforce management or other IT services.

Understanding the Service Integration And Management (SIAM)

Experts point out that with the rise of cloud services and other advanced technologies, business services are becoming harder to manage. In many ways, the idea of integrating services is much like the idea of integrating multiple applications or programs into a single IT interface. One difference is that with service integration, the components are often branded technologies created for a particular service provision. Those involved in Service Integration and Management must consider how to link these technologies together and help them to work with each other to serve an enterprise client.

Thuật ngữ liên quan

  • Microservices
  • Integrated Software
  • Enterprise Resource Planning System (ERP System)
  • CRM Customer Service Solution
  • IT Service Management (ITSM)
  • Data Management and Integration (DMI)
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio

Source: Service Integration And Management (SIAM) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post