Định nghĩa Service Record (SRV Record) là gì?

Service Record (SRV Record)Dịch vụ Record (SRV Record). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service Record (SRV Record) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hồ sơ dịch vụ (ghi SRV) là một đặc điểm kỹ thuật của các máy chủ trong Domain Name System bởi hostname và số cổng. Với một bản ghi SRV, nó có thể làm cho một phát hiện máy chủ và chỉ ưu tiên cao và máy chủ sẵn sàng cao sử dụng một miền duy nhất mà không cần phải biết địa chỉ chính xác của các máy chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hồ sơ dịch vụ là một đặc điểm kỹ thuật của Domain Name System, cho phép các dịch vụ để có thể tìm ra trên mạng. Các định dạng được quy định trong RFC 2782.

What is the Service Record (SRV Record)? – Definition

A service record (SRV record) is a specification of servers in the Domain Name System by hostname and port number. With an SRV record, it is possible to make a server discoverable and designate high priority and high availability servers using a single domain without having to know the exact address of the servers.

Understanding the Service Record (SRV Record)

A service record is a specification of the Domain Name System that allows services to be discoverable on a network. The format is specified in RFC 2782.

Thuật ngữ liên quan

  • Domain Name System (DNS)
  • Time to Live (TTL)
  • Session Initiation Protocol (SIP)
  • Failover
  • Host Name
  • Port Number
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: Service Record (SRV Record) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post