Định nghĩa Shared Call Appearance (SCA) là gì?

Shared Call Appearance (SCA)Shared Gọi Appearance (SCA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Shared Call Appearance (SCA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chia sẻ cuộc gọi xuất hiện (SCA) là một tính năng của hệ thống VoIP cho phép các thiết bị khác nhau để một phần xác định số dòng, và cho phép người dùng kết hợp chức năng cho nhiều thiết bị. Với chia sẻ xuất hiện cuộc gọi, người dùng có thể chỉ đạo một công ty viễn thông đặt phần mở rộng cùng một dòng trên một thiết bị di động, một chiếc điện thoại để bàn hoặc nhiều thiết bị nhiều khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần giá trị được chia sẻ xuất hiện gọi là để cho phép trải nghiệm người dùng nhất quán hơn cho người gọi trong nước. Tài liệu về diện mạo cuộc gọi chia sẻ một số ISP tính năng cho thấy bất kỳ phần mở rộng mà các cuộc gọi chia sẻ được trình bày có thể trả lời điện thoại khi nó đổ chuông. Trong một số hệ thống, đó cũng là khả năng đặt một dòng ở trạng thái giữ và trả lời nó từ một số thiết bị khác trên cùng một danh sách xuất hiện cuộc gọi chia sẻ. Các công ty sử dụng được chia sẻ xuất hiện lời kêu gọi tăng cường cuộc hành trình của người gọi thông qua hệ thống điện thoại của họ.

What is the Shared Call Appearance (SCA)? – Definition

Shared call appearance (SCA) is a feature of VoIP systems that allows various devices to share one identifying line number, and lets users merge functionality for multiple devices. With shared call appearance, users can direct a telecom company to put the same line extension on a mobile device, a desktop phone or various other multiple devices.

Understanding the Shared Call Appearance (SCA)

Part of the value of shared call appearance is to allow for a more consistent user experience for inbound callers. Documentation of some ISPs’ shared call appearance features shows that any extension to which the shared call is presented can answer the phone when it rings. In some systems, there is also the ability to put a line on hold and answer it from some other device on the same shared call appearance list. Companies use shared call appearance to enhance the caller’s journey through their phone systems.

Thuật ngữ liên quan

  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Telecom Analytics
  • Virtual ISP
  • Phone Stacking
  • Private Branch Exchange (PBX)
  • IP PBX
  • Voice Over Internet Protocol Phone (VoIP Phone)
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: Shared Call Appearance (SCA) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post