Định nghĩa Signature Field là gì?

Signature FieldChữ ký Dòng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Signature Field – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một lĩnh vực chữ ký trong thế giới của cryptocurrency Bitcoin là một lĩnh vực sử dụng để chứa chữ ký duy nhất một người gửi cho một giao dịch. Các chữ ký số của chủ sở hữu Bitcoin và gửi đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn cho việc sử dụng Bitcoin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các lĩnh vực chữ ký làm việc cùng với một khóa bí mật và khoá công khai để cung cấp chứng thực hiệu quả. Người gửi gán một tin nhắn, và gửi khóa công khai cùng với chữ ký cho người nhận. Người nhận sử dụng công cụ cụ thể để xác minh rằng giao dịch được ký kết. Bên cạnh đó, Bitcoin sử dụng công nghệ băm để tăng cường an ninh và ổn định cho Bitcoin giao dịch.

What is the Signature Field? – Definition

A signature field in the world of bitcoin cryptocurrency is a field used to contain a sender’s unique signature for a transaction. The digital signatures of the bitcoin owner and sender play a valuable role in assuring integrity for bitcoin use.

Understanding the Signature Field

The signature field works together with a private key and a public key to provide effective authentication. The sender assigns a message, and sends the public key along with the signature to the receiver. The receiver uses specific tools to verify that the transaction is signed. In addition, bitcoin technology uses hashing to enhance security and consistency for bitcoin transactions.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Core
  • Bitcoin Mining
  • Blockchain
  • Blockchain as a Service (BCaaS)
  • Access Modifiers
  • Client-side
  • Escape Sequence
  • Serialization
  • Array

Source: Signature Field là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post