Định nghĩa SIM Swap Scam là gì?

SIM Swap ScamSIM Swap Scam. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SIM Swap Scam – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các trao đổi SIM scam là một xu hướng nguy hiểm trong viễn thông. Nó liên quan đến tội phạm nhận được thông tin về một người sử dụng điện thoại di động và gian lận hỏi các công ty viễn thông để kích hoạt thẻ SIM sở hữu của tội phạm đó được gắn vào tài khoản của nạn nhân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vì vậy, nhiều thông tin tài chính nhạy cảm của người dân và các dữ liệu khác đi qua điện thoại thông minh rằng có khuyến khích phong phú cho bọn tội phạm để bắt đầu thực hành các loại gian lận thẻ SIM. Trong một số phương diện, nó là một “công nghệ thấp” loại chứ không phải tấn công; tất cả các tội phạm cần có đủ thông tin để lừa các nhà cung cấp viễn thông vào cho họ một thẻ SIM được kích hoạt trong tên của một khách hàng hợp pháp của.

What is the SIM Swap Scam? – Definition

The SIM swap scam is a dangerous trend in telecom. It involves cybercriminals getting information about a cell phone user and fraudulently asking telecom companies to activate a SIM card in the criminal’s possession that is attached to the victim’s account.

Understanding the SIM Swap Scam

So much of people’s sensitive financial information and other data goes through smartphones that there is ample incentive for criminals to start practicing these types of SIM card fraud. In some ways, it is a rather “low-tech” type of attack; all the criminals need is enough information to trick the telecom vendor into giving them an activated SIM card in a legitimate customer’s name.

Thuật ngữ liên quan

  • Subscriber Identity Module Card (SIM Card)
  • Smartphone
  • Mobile Developer
  • Mobile Device
  • Mobile Device Management (MDM)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: SIM Swap Scam là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , , ,