Định nghĩa Simple Knowledge Organization System (SKOS) là gì?

Simple Knowledge Organization System (SKOS)Hệ thống tổ chức đơn giản Kiến thức (SKOS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Simple Knowledge Organization System (SKOS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Simple kiến ​​thức Tổ chức hệ thống (SKOS) là một cấu trúc của World Wide Web Consortium (W3C), một nhóm hoạt động trên các tiêu chuẩn khác nhau cho các trang web. Simple Kiến thức Hệ thống tổ chức được thiết kế để cung cấp các thiết kế phù hợp với nhiều loại khác nhau của các bộ sưu tập kiến ​​thức, chẳng hạn như một cuốn từ điển hay từ điển đồng nghĩa, phân loại hoặc sơ đồ phân loại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng của hệ thống tổ chức kiến ​​thức cơ bản là một phần
của khung Web ngữ nghĩa, một hệ thống có nghĩa là để tăng cường mối liên hệ giữa
dữ liệu được liên kết. Nó cũng được xây dựng trên Resource Description Framework (RDF), một tập hợp
các thông số kỹ thuật được thiết kế để quản lý dữ liệu và siêu dữ liệu. Các kiến ​​thức đơn giản
Tổ chức hệ thống dựa trên các khái niệm, được mô tả như là “đơn vị
nghĩ.” Phá vỡ các khái niệm thành một cú pháp định nghĩa giúp tổ chức
hệ thống kiến ​​thức. Simple kiến ​​thức Tổ chức Hệ thống sử dụng một cái gì đó
được gọi là một “khái niệm chương trình” để tổ chức các khái niệm cá nhân. Tài liệu
và các công cụ quan hệ ngữ nghĩa cũng giúp với nhiệm vụ đặt hàng lớn hơn
bộ thông tin.

What is the Simple Knowledge Organization System (SKOS)? – Definition

The Simple Knowledge Organization System (SKOS) is a construct of the World Wide Web Consortium (W3C), a group that works on various standards for the web. The Simple Knowledge Organization System is designed to provide consistent designs for different types of knowledge collections, such as a dictionary or thesaurus, taxonomy or classification scheme.

Understanding the Simple Knowledge Organization System (SKOS)

The idea of the Simple Knowledge Organization System is part
of the semantic Web framework, a system meant to enhance connections between
linked data. It is also built on the Resource Description Framework (RDF), a set
of specifications designed for managing data and metadata. The Simple Knowledge
Organization System is based on concepts, which are described as “units of
thought.” Breaking down these concepts into a defined syntax helps to organize
the knowledge system. The Simple Knowledge Organization System uses something
called a “concept scheme” to organize these individual concepts. Documentation
and semantic relations tools also help with the task of ordering larger
information sets.

Thuật ngữ liên quan

  • World Wide Web Consortium (W3C)
  • Linked Data
  • JSON-LD
  • Semantic Web
  • Data
  • Destructive Trojan
  • Burst Mode
  • Expansion Bus
  • InfiniBand
  • Data Center

Source: Simple Knowledge Organization System (SKOS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post