Định nghĩa Single-Layer Neural Network là gì?

Single-Layer Neural NetworkĐộc-Layer Neural Network. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Single-Layer Neural Network – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng lưới thần kinh đơn lớp thể hiện dưới hình thức đơn giản nhất của mạng lưới thần kinh, trong đó chỉ có một lớp các nút đầu vào mà gửi đầu vào trọng vào một lớp tiếp theo nhận được các nút, hoặc trong một số trường hợp, người ta nhận nút. thiết kế đơn lớp này là một phần của nền tảng cho hệ thống mà hiện nay đã trở nên phức tạp hơn nhiều.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những ví dụ đầu của một mạng lưới thần kinh đơn lớp được gọi là “Perceptron.” Perceptron sẽ trả về một hàm dựa trên đầu vào, một lần nữa, dựa trên tế bào thần kinh duy nhất trong sinh lý của não con người. Trong một số giác quan, Perceptron mô hình là giống như “cổng logic” thực hiện các chức năng riêng biệt: Một Perceptron một trong hai sẽ gửi một tín hiệu, hay không, dựa trên các yếu tố đầu quân gia quyền. Một loại mạng nơron đơn lớp là nhị phân đơn lớp tuyến tính phân loại, có thể cô lập đầu vào cho một trong hai loại.

What is the Single-Layer Neural Network? – Definition

A single-layer neural network represents the most simple form of neural network, in which there is only one layer of input nodes that send weighted inputs to a subsequent layer of receiving nodes, or in some cases, one receiving node. This single-layer design was part of the foundation for systems which have now become much more complex.

Understanding the Single-Layer Neural Network

One of the early examples of a single-layer neural network was called a “perceptron.” The perceptron would return a function based on inputs, again, based on single neurons in the physiology of the human brain. In some senses, perceptron models are much like “logic gates” fulfilling individual functions: A perceptron will either send a signal, or not, based on the weighted inputs. Another type of single-layer neural network is the single-layer binary linear classifier, which can isolate inputs into one of two categories.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Artificial Neuron
  • Weight
  • Perceptron
  • Feedforward Neural Network
  • Machine Learning
  • Input Layer
  • Output Layer
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Multi-Layer Neural Network

Source: Single-Layer Neural Network là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post