Định nghĩa Smart Contract là gì?

Smart ContractHợp đồng thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Smart Contract – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hợp đồng thông minh là một giao thức máy tính cơ sở chuyển giao tài sản kỹ thuật số giữa các bên theo thỏa thuận quy định hoặc các điều khoản. Nó tương tự như một hợp đồng truyền thống trong hầu hết các cách bao gồm định nghĩa các quy tắc và hình phạt xung quanh thỏa thuận trừ thực tế là nó cũng có thể thực thi các thỏa thuận nghĩa vụ tự động. Với công nghệ blockchain và áp dụng Bitcoin, hợp đồng thông minh đang trở nên phổ biến trong cách sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nền tảng kỹ thuật số hiện đại và các ứng dụng đã giúp trong việc đưa ra thông qua các hợp đồng thông minh dễ dàng hơn. Hợp đồng thông minh tự động thực thi các điều kiện bằng cách lấy thông tin trong hợp đồng như là đầu vào và gán giá trị cho các đầu vào. Những giá trị này sau đó giúp đỡ trong việc thực hiện các hành động theo yêu cầu của điều khoản hợp đồng. hợp đồng thông minh chủ yếu được lưu trữ trên công nghệ blockchain do an ninh và tính bất biến của công nghệ này. hợp đồng thông minh được blockchain dựa có thể nhìn thấy tất cả người dùng của blockchain cụ thể.

What is the Smart Contract? – Definition

A smart contract is a computer protocol that facilities the transfer of digital assets between parties under the agreed-upon stipulations or terms. It is similar to a traditional contract in most ways including definition of rules and penalties around the agreement except for the fact that it can also enforce the agreed-upon obligations automatically. With blockchain technologies and bitcoin adoption, smart contracts are becoming popular in usage.

Understanding the Smart Contract

Modern digital platforms and applications have helped in making the adoption of smart contracts easier. A smart contract automatically enforces the conditions by taking the information in the contract as input and assigning values to these inputs. These values then help in execution of required actions under contractual clauses. Smart contracts are mostly stored on blockchain technology due to the security and immutability of the technology. Smart contracts which are blockchain based are visible to all users of the specific blockchain.

Thuật ngữ liên quan

  • Automated Merchandising
  • Blockchain
  • E-commerce Trustmark
  • Decentralized Autonomous Organization (DAO)
  • Ethereum
  • mIRC
  • Smiley
  • Social Software
  • Application Server
  • Smart Client

Source: Smart Contract là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post