Định nghĩa Smart Device là gì?

Smart DeviceThiết bị thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Smart Device – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thiết bị thông minh, như tên cho thấy, là một thiết bị điện tử có khả năng kết nối, chia sẻ và tương tác với người sử dụng và thiết bị thông minh khác. Mặc dù thường có kích thước nhỏ, thiết bị thông minh thường có sức mạnh tính toán của một vài gigabyte.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thiết bị thông minh là thiết bị điện tử tương tác hiểu các lệnh đơn giản gửi bởi người dùng và giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày. Một số các thiết bị thông minh phổ biến nhất được sử dụng là điện thoại thông minh, máy tính bảng, phablets, smartwatches, kính thông minh và thiết bị điện tử cá nhân khác. Trong khi nhiều thiết bị thông minh có quy mô nhỏ, thiết bị điện tử cá nhân di động, họ đang có trong thực tế được xác định bởi khả năng của họ để kết nối với một mạng lưới để chia sẻ và tương tác từ xa. Nhiều TV và tủ lạnh cũng được do đó được coi là thiết bị thông minh.

What is the Smart Device? – Definition

A smart device, as the name suggests, is an electronic gadget that is able to connect, share and interact with its user and other smart devices. Although usually small in size, smart devices typically have the computing power of a few gigabytes.

Understanding the Smart Device

Smart devices are interactive electronic gadgets that understand simple commands sent by users and help in daily activities. Some of the most commonly used smart devices are smartphones, tablets, phablets, smartwatches, smart glasses and other personal electronics. While many smart devices are small, portable personal electronics, they are in fact defined by their ability to connect to a network to share and interact remotely. Many TV sets and refrigerators are also therefore considered smart devices.

Thuật ngữ liên quan

  • Home Automation System
  • Mobile Device
  • Internet of Things (IoT)
  • Smartphone
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus
  • Contact List
  • iPad

Source: Smart Device là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post