Định nghĩa Software-Defined Infrastructure (SDI) là gì?

Software-Defined Infrastructure (SDI)Cơ sở hạ tầng phần mềm-Defined (SDI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software-Defined Infrastructure (SDI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cơ sở hạ tầng phần mềm định nghĩa (SDI) được định nghĩa là một hệ thống mà điều khiển phần mềm phần cứng máy tính mà không cần sự can thiệp của con người có ý nghĩa. Trong một hệ thống cơ sở hạ tầng phần mềm xác định, một số mức độ tự động hóa cho phép hệ thống được cung cấp và làm việc chừng mực nào đó mà không cần sự hướng dẫn của con người.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù cơ sở hạ tầng phần mềm xác định đã trở thành một từ thông dụng công nghiệp, nhiều chuyên gia CNTT đã có thể chọc lỗ ở trong đó, cho rằng định nghĩa về cơ sở hạ tầng phần mềm xác định là cực kỳ mơ hồ. Ví dụ, một tập hợp con của cơ sở hạ tầng phần mềm xác định là lưu trữ phần mềm xác định trước, và trong việc đánh giá như thế nào lưu trữ đã thay đổi trong 40 năm trở lại đây, người ta thấy rằng hầu hết các hệ thống lưu trữ hiện đại có một số yếu tố của cơ sở hạ tầng phần mềm xác định có liên quan.

What is the Software-Defined Infrastructure (SDI)? – Definition

Software-defined infrastructure (SDI) is defined as a system where software controls computing hardware without significant human intervention. In a software-defined infrastructure system, some level of automation enables systems to be provisioned and work to some extent without human guidance.

Understanding the Software-Defined Infrastructure (SDI)

Although software-defined infrastructure has become an industry buzzword, many IT experts have been able to poke holes in it, arguing that the definition of software-defined infrastructure is exceedingly vague. For example, one subset of software-defined infrastructure is software-defined storage, and in evaluating how storage has changed in the last 40 years or so, one see that almost any modern storage system has some element of software-defined infrastructure involved.

Thuật ngữ liên quan

  • Android SDK
  • iOS SDK
  • Software
  • Bare Metal
  • Hypervisor
  • Software-Defined Anything (SDx)
  • Software-Defined Storage (SDS)
  • Software-Defined Everything (SDE)
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan

Source: Software-Defined Infrastructure (SDI) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post