Định nghĩa Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) là gì?

Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)Phần mềm-Defined Wide Area Network (SD-WAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mạng diện rộng phần mềm định nghĩa (SD-WAN) là một mạng diện rộng mà sử dụng các thành phần phần mềm để điều khiển các hoạt động mạng. Cụ thể virtualizes phần mềm quản lý phần cứng mạng trong cùng một cách mà hypervisors và các thành phần khác ảo hóa hoạt động trung tâm dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng diện rộng được định nghĩa là một mạng lưới bao gồm một dấu chân địa lý rộng lớn – trái ngược với một mạng cục bộ (LAN), mà thường bị cô lập trong một văn phòng nhà hoặc kinh doanh. Cơ chế kiểm soát phần mềm trong SD-WAN hoạt động để quản lý tất cả các mảnh địa lý khác nhau của mạng diện rộng, nhằm giúp các công ty và các cổ đông khác với hiệu suất và hiệu quả, trong số những thứ khác.

What is the Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)? – Definition

A software-defined wide area network (SD-WAN) is a wide area network that utilizes software components to control network operations. Specific management software virtualizes networking hardware in the same way that hypervisors and other components virtualize data center operations.

Understanding the Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)

A wide area network is defined as a network that includes an extensive geographical footprint – contrasted to a local area network (LAN), which is commonly isolated in one home or business office. The software control mechanism in the SD-WAN acts to manage all of these different geographic pieces of the wide area network, in order to help companies and other stakeholders with performance and efficiency, among other things.

Thuật ngữ liên quan

  • WAN Clustering
  • Wide Area Network Optimization (WAN Optimization)
  • Local Area Network (LAN)
  • Ethernet
  • Network
  • Hybrid WAN
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post