Định nghĩa Sparse Autoencoder (SAE) là gì?

Sparse Autoencoder (SAE)Thưa thớt Autoencoder (SAE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sparse Autoencoder (SAE) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một autoencoder thưa thớt là một trong một loạt các loại autoencoder mạng nơ-ron rằng công việc trên nguyên tắc học máy không có giám sát. Autoencoders là một loại mạng sâu mà có thể được sử dụng để giảm chiều – và để tái tạo lại một mô hình thông qua lan truyền ngược.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Autoencoders tìm cách sử dụng các mục như lựa chọn tính năng và khai thác tính năng để thúc đẩy dữ liệu hiệu quả hơn mã hóa. Autoencoders thường sử dụng một kỹ thuật gọi là lan truyền ngược để thay đổi đầu vào có trọng số, để đạt được giảm chiều, mà trong một quy mô cảm giác xuống đầu vào cho kết quả tương ứng. Một autoencoder thưa thớt là một trong đó có số lượng nhỏ các nút thần kinh hoạt động cùng một lúc.

What is the Sparse Autoencoder (SAE)? – Definition

A sparse autoencoder is one of a range of types of autoencoder artificial neural networks that work on the principle of unsupervised machine learning. Autoencoders are a type of deep network that can be used for dimensionality reduction – and to reconstruct a model through backpropagation.

Understanding the Sparse Autoencoder (SAE)

Autoencoders seek to use items like feature selection and feature extraction to promote more efficient data coding. Autoencoders often use a technique called backpropagation to change weighted inputs, in order to achieve dimensionality reduction, which in a sense scales down the input for corresponding results. A sparse autoencoder is one that has small numbers of simultaneously active neural nodes.

Thuật ngữ liên quan

  • Autoencoder (AE)
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Variational Autoencoder (VAE)
  • Denoising Autoencoder (DAE)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining

Source: Sparse Autoencoder (SAE) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post