Định nghĩa Storage Bottleneck là gì?

Storage BottleneckLưu trữ nút cổ chai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Storage Bottleneck – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nút cổ chai là một tình huống trong truyền thông hoặc các hệ thống CNTT nơi dòng chảy của dữ liệu được khiếm hoặc ngừng hoàn toàn do hiệu suất kém hoặc thiếu các nguồn lực. Một nút cổ chai lưu trữ là một tình huống nút cổ chai xảy ra trong hệ thống lưu trữ. Một thiết kế vải lưu trữ nghèo có thể là một lý do tắc nghẽn lưu trữ. Tắc nghẽn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của hệ thống và gây ra tai nạn ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tắc nghẽn lưu trữ dữ liệu là một tình huống xấu trong máy tính, nơi mà trong các nguồn lực sẵn hoặc lưu trữ thiết kế là không thể để tạo điều kiện xử lý hiệu quả các dữ liệu có sẵn. Một sự kết hợp của các công cụ lưu trữ đúng và chuyên môn CNTT là cần thiết để loại bỏ tắc nghẽn lưu trữ.

What is the Storage Bottleneck? – Definition

A bottleneck is a situation in communications or IT systems where the flow of data gets impaired or stopped completely due to bad performance or lack of resources. A storage bottleneck is a bottleneck situation occurring in storage systems. A poor storage fabric design could be a reason for storage bottlenecks. Bottlenecks can severely affect the performance of the system and cause application crashes.

Understanding the Storage Bottleneck

Data storage bottlenecks are a bad situation in computing, where in the available resources or storage design is unable to facilitate efficient handling of the available data. A mix of the right storage tools and IT expertise is required to eliminate storage bottlenecks.

Thuật ngữ liên quan

  • Storage
  • Storage I/O
  • Solid-State Storage (SSS)
  • Computer Port
  • Storage Area Network (SAN)
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest

Source: Storage Bottleneck là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post