Định nghĩa Stream Processing là gì?

Stream ProcessingStream Processing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stream Processing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xử lý dòng là quá trình phân tích dữ liệu trực tuyến trong thời gian thực. Các nhà phân tích có thể liên tục theo dõi một dòng dữ liệu để đạt được mục tiêu khác nhau. xử lý dòng như một cách để tối ưu hóa luồng dữ liệu rất phổ biến với các công ty công nghệ, ví dụ, được sử dụng bởi các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter, nhưng nó cũng rất hữu ích trong một phổ rộng hơn sử dụng công nghệ mà các công ty muốn dữ liệu trực tiếp chảy trong một chính xác hơn hoặc chuyên cách, ví dụ, trong IaaS và PaaS dịch vụ, hoặc trong các loại khác nhau của các nguồn lực ERP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những ví dụ tốt nhất của xử lý dòng là một công nghệ màn hình một dòng dữ liệu thời gian thực được đo một số tài sản như nhiệt độ của căn phòng. Công nghệ xử lý dòng luôn luôn chạy trong thời gian thực, vì vậy ngay sau khi nhiệt độ của căn phòng chạm mức cao nhất định hoặc thấp “điểm đình công,” một số sự kiện được kích hoạt – ví dụ, bật (hoặc tắt) một hệ thống sưởi hoặc hệ thống làm mát .

What is the Stream Processing? – Definition

Stream processing is the process of analyzing streaming data in real time. Analysts are able to continuously monitor a stream of data in order to achieve various goals. Stream processing as a way of optimizing data flow is popular with tech firms, for example, in use by social media platforms like Facebook and Twitter, but it is also useful in a wider spectrum of tech uses where companies want to direct data flow in a more precise or specialized way, for instance, in IaaS and PaaS offerings, or in various types of ERP resources.

Understanding the Stream Processing

One of the best examples of stream processing is a technology that monitors a real-time data stream that is measuring some property such as the temperature of a room. The stream processing technology is always running in real time, so as soon as the temperature of the room hits a particular high or low “strike point,” some event is triggered — for instance, turning on (or off) a heating or cooling system.

Thuật ngữ liên quan

  • Stream Recorder
  • Streaming Analytics
  • Streaming Media
  • Stream Cipher
  • Data Stream
  • Data
  • Destructive Trojan
  • Burst Mode
  • Expansion Bus
  • InfiniBand

Source: Stream Processing là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post