Định nghĩa Stress Puppy là gì?

Stress PuppyCăng thẳng Puppy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Stress Puppy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một “căng thẳng puppy” trong tiếng lóng CNTT là một người đang tham gia vào một công việc IT căng thẳng, và phát triển mạnh về căng thẳng đó, nhưng vẫn phàn nàn về nó. Trong khi thuật ngữ này có một ứng dụng rộng hơn cho tất cả các loại lĩnh vực, nó là rất phổ biến trong lĩnh vực CNTT, nơi có căng thẳng độc đáo xung quanh tạo công nghệ lỗi và làm chủ các khái niệm khoa học máy tính quan trọng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong lĩnh vực CNTT, một con chó con căng thẳng thường đặt kỹ năng và khối lượng công việc của mình trên những thứ khác như sự cần thiết cho một cuộc sống xã hội hay các ưu tiên của việc chăm sóc gia đình. Puppy căng thẳng làm việc nhiều giờ, và sẵn sàng tham gia vào các công việc có liên quan đến rất nhiều căng thẳng. Bác sĩ có thể bỏ ra hàng giờ dài tại nơi làm việc, ngay cả khi có những lựa chọn thay thế. Đây là loại cá tính cũng cho phép mọi người biết cách căng thẳng hoặc công việc của mình là gì và than phiền về sự căng thẳng, nhưng không làm gì để thay đổi tình hình. Trong một nghĩa nào đó, hành vi puppy căng thẳng có thể được coi là một loại tiểu thể loại của tự đại căng thẳng, nơi đang lên tiếng về tình hình chỉ là một cách để thu hút sự chú ý đến chính bản thân mình.

What is the Stress Puppy? – Definition

A “stress puppy” in IT slang is a person who is involved in a stressful IT job, and thrives on that stress, but still complains about it. While this term has a broader application to all sorts of fields, it is very common in IT, where there are unique stresses around creating error-free technologies and mastering important computer science concepts.

Understanding the Stress Puppy

In IT, a stress puppy often puts his or her skills and workloads above other things like the need for a social life or the priority of taking care of a family. The stress puppy works long hours, and is willing to get involved in jobs that involve a great deal of stress. He or she may spend long hours at work, even when there are alternatives. This type of personality also lets people know how stressful his or her job is and complains about stress, but does not do anything to change the situation. In a sense, stress puppy behavior can be seen as a kind of subcategory of stress narcissism, where being vocal about the situation is just a way to draw attention to one’s self.

Thuật ngữ liên quan

  • Workload
  • Error Detection
  • User Acceptance Testing (UAT)
  • 10x Developer
  • Cached Out
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: Stress Puppy là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post