Định nghĩa Superconverged Cloud Infrastructure là gì?

Superconverged Cloud InfrastructureSuperconverged Mây Cơ sở hạ tầng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Superconverged Cloud Infrastructure – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cơ sở hạ tầng điện toán đám mây superconverged, hoặc superconvergence, là một cách tiếp cận để CNTT nguồn lực mà tích hợp mạng, lưu trữ, tính toán, ảo hóa và quản lý trong một nền tảng duy nhất. Được dẫn dắt bởi sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động, superconvergence giảm hạn chế hiệu suất, nguồn lực và sử dụng được xác định trong phương pháp quản lý cơ sở hạ tầng CNTT trước. Nó đại diện cho một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của công nghệ trung tâm dữ liệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ sở hạ tầng điện toán đám mây superconverged là một cách tiên tiến của việc cung cấp nguồn lực CNTT đến các trung tâm dữ liệu. Nó đã được gọi là “thế hệ thứ tư” của cơ sở hạ tầng CNTT. Trong các thiết lập trước đó, silo cá nhân của khả năng CNTT (lưu trữ, chuyển mạch, định tuyến, chế biến) được kết quả của nhiều thập niên phát triển công nghệ. Như quản lý trung tâm dữ liệu trưởng thành, nó đã trở thành có thể kết hợp các công nghệ trong hộp duy nhất, chẳng hạn như công tắc đa dịch vụ, và liên tục giảm thiết bị dấu chân. Trong thời gian, thiết bị vật lý đã được thay thế bằng phần mềm thông qua ảo hóa, và nhà ở thiết bị địa phương đã chuyển sang điện toán đám mây.

What is the Superconverged Cloud Infrastructure? – Definition

A superconverged cloud infrastructure, or superconvergence, is an approach to IT resources that integrates network, storage, compute, virtualization and management in a single platform. Driven by the need for increased operational efficiency, superconvergence reduces performance, resource and usage limitations identified in previous IT infrastructure management approaches. It represents a significant step in the evolution of data center technology.

Understanding the Superconverged Cloud Infrastructure

A superconverged cloud infrastructure is an advanced way of delivering IT resources to data centers. It has been called the “fourth generation” of IT infrastructure. In earlier setups, individual silos of IT capability (storage, switching, routing, processing) were the result of decades of technological development. As data center management matured, it became possible to combine technologies in single boxes, such as multi-service switches, and to continually reduce equipment footprint. In time, physical equipment has been replaced by software through virtualization, and local equipment housing has moved to cloud computing.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Network Infrastructure
  • Convergence
  • Hyperconverged Infrastructure
  • Virtualization
  • Single Pane of Glass
  • Data Center Management
  • Elastic Block Flash (EBF)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider

Source: Superconverged Cloud Infrastructure là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post