Định nghĩa Swarm Intelligence (SI) là gì?

Swarm Intelligence (SI)Swarm Intelligence (SI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swarm Intelligence (SI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Swarm trí thông minh là ý tưởng của việc điều phối số khổng lồ của các tổ chức công nghệ cá nhân để làm việc cùng nhau. Nó là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực CNTT đã được hữu ích và thú vị, cũng như một chút đe dọa, trong suốt sự phát triển của tiến bộ công nghệ hiện đại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ứng dụng ban đầu của đám trí thông minh, ít nhất là về mặt lý thuyết, là trong ý tưởng của một số lượng lớn nanobots diễn xuất cùng nhau, như phổ biến ghi chép trong cuốn tiểu thuyết của Michael Crichton 2002 “Prey.” Ý tưởng là nanobots sẽ “bầy đàn” với nhau như đại lý miễn phí cho mục đích cụ thể. Các mối đe dọa là họ có thể thoát ra khỏi tầm kiểm soát và “lây nhiễm” môi trường vật lý theo những cách mà các nhà sản xuất của họ không bao giờ có ý định.

What is the Swarm Intelligence (SI)? – Definition

Swarm intelligence is the idea of coordinating massive numbers of individual technology entities to work together. It is a fundamental concept in IT that has been useful and interesting, as well as a bit threatening, throughout the development of modern technological progress.

Understanding the Swarm Intelligence (SI)

One early application of swarm intelligence, at least theoretically, was in the idea of large numbers of nanobots acting together, as popularly chronicled in Michael Crichton’s 2002 novel “Prey.” The idea was that nanobots would “swarm” together as free agents for specific purposes. The threat was that they could get out of control and “infect” the physical environment in ways that their makers never intended.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Stochastic
  • Internet of Things (IoT)
  • Internet of Things Analytics (IoT Analytics)
  • Internet of Things Gateway (IoT Gateway)
  • V.22
  • Nanobot
  • Particle Swarm Optimization (PSO)
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine

Source: Swarm Intelligence (SI) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post