Định nghĩa Tag Management System (TMS) là gì?

Tag Management System (TMS)Hệ thống quản lý thẻ (TMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tag Management System (TMS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống quản lý thẻ (TMS) là một hệ thống phần mềm dùng để thẻ tiếp thị xử lý được nối thêm vào URL trong một số quy trình web và các trang web thương mại điện tử. Hệ thống quản lý thẻ đơn giản hoá việc xử lý thẻ thị kỹ thuật số có liên quan đến kết quả quảng cáo khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thẻ tiếp thị kỹ thuật số được thêm vào URL và tạo ra kết quả quảng cáo khác nhau. Có thể nói rằng họ đang “thông qua” thông qua URL và “trả lại” trong một hình thức quảng cáo cụ thể. Những thẻ này đôi khi được gọi là pixel.

What is the Tag Management System (TMS)? – Definition

A tag management system (TMS) is a software system used to handle marketing tags that are appended to URLs in some web processes and e-commerce sites. The tag management system simplifies the handling of digital marketing tags that relate to various advertising results.

Understanding the Tag Management System (TMS)

Digital marketing tags are appended to URLs and generate various advertising results. It could be said that they are “passed” through the URL and “rendered” in a particular advertising form. These tags are sometimes called pixels.

Thuật ngữ liên quan

  • Tag
  • Tag Management
  • Uniform Resource Locator (URL)
  • URL Encoding
  • Web
  • Web 2.0
  • Companion Virus
  • Destructive Trojan
  • 3-D Software
  • QuickTime

Source: Tag Management System (TMS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post