Định nghĩa Talking Trojan là gì?

Talking TrojanTalking Trojan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Talking Trojan – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Trojan nói là một loại virus Trojan giới thiệu vào năm 2007 rằng replay tin nhắn âm thanh trong khi nó xóa các nội dung của một ổ cứng hoặc tấn công một hệ thống. Đây là một loại chương trình Trojan, virus trông nhưng các cuộc tấn công hợp pháp hệ thống người dùng khi nó được chạy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các loại hình cụ thể của Trojan được gọi là một Trojan nói đóng một thông báo cho biết người sử dụng mà hệ thống đã bị nhiễm. Các replay nhắn trong khi những nỗ lực Trojan để tiêu diệt hệ thống.

What is the Talking Trojan? – Definition

A talking Trojan is a type of Trojan virus introduced in 2007 that replays an audio message while it deletes the contents of a hard drive or otherwise attacks a system. This is a type of Trojan program, a virus that looks legitimate but attacks the user system when it is run.

Understanding the Talking Trojan

The particular type of Trojan referred to as a talking Trojan plays a message telling the user that the system has been infected. The message replays while the Trojan attempts to destroy the system.

Thuật ngữ liên quan

  • Armored Virus
  • Data-Sending Trojan
  • Banker Trojan
  • Destructive Trojan
  • Proxy Trojan
  • Trojan Horse
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: Talking Trojan là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post