Định nghĩa Technical Security (TECHSEC) là gì?

Technical Security (TECHSEC)An ninh kỹ thuật (TECHSEC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Technical Security (TECHSEC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

An ninh kỹ thuật (TECHSEC) đề cập đến một loạt các kỹ thuật dùng để xác thực và bảo vệ chống lại hành vi trộm cắp dữ liệu nhạy cảm và thông tin, thường là trong các tổ chức. Nó xác thực đăng nhập và dữ liệu mà ứng dụng người dùng chỉ xác minh có thể đọc và truy cập dữ liệu và các ứng dụng của người dùng. an ninh kỹ thuật có một số thành phần, bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

An ninh kỹ thuật là một loại rất phổ biến của an ninh sử dụng trong các tổ chức đó sử dụng máy tính hoặc gần như bất kỳ loại công nghệ. Nó liên quan đến việc phát hiện lỗ hổng trong hệ thống an ninh và việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp để giải quyết các nguy cơ thất bại kỹ thuật hoặc hack. Vì hầu hết dữ liệu tồn tại trong một hình thức phi vật chất, với sự thay đổi của dữ liệu vào ổ đĩa đám mây và các tiện ích thiết bị cầm tay, rất khó để đảm bảo một phiên an toàn và chuyển giao thông tin. kiểm soát an ninh đang thiếu trong các mạng và các thiết bị không tin cậy, cũng như trong tương tác với các hệ thống phi có thẩm quyền. Đây là một số trong những nguyên nhân chính đằng sau một nhu cầu tăng lên đối với an ninh kỹ thuật giữa các thiết bị và các mạng trên.

What is the Technical Security (TECHSEC)? – Definition

Technical security (TECHSEC) refers to a series of techniques used for authentication and protection against theft of sensitive data and information, usually in organizations. It authenticates the users’ login and data such that only verified user applications can read and access data and applications. Technical security has a number of components, including:

Understanding the Technical Security (TECHSEC)

Technical security is a very common type of security used in organizations which use computers or nearly any type of technology. It deals with detecting loopholes in a security system and finding adequate solutions to address the risk of technical failure or hacking. Since most data exists in a non-physical form, with the shifting of data to cloud drives and handheld gadgets, it is difficult to ensure a secure session and transfer of information. Security controls are lacking in untrusted networks and devices, as well as in interactions with non-authorized systems. These are some of the main causes behind an increased need for technical security between devices and over networks.

Thuật ngữ liên quan

  • TEMPEST
  • Security Architecture
  • Network Security
  • Application Security
  • Information Technology (IT)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Technical Security (TECHSEC) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post