Định nghĩa Telecom Expense Management (TEM) là gì?

Telecom Expense Management (TEM)Chi phí quản lý viễn thông (TEM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Telecom Expense Management (TEM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý chi phí viễn thông (TEM) là quá trình quản lý và theo dõi của nhiều dịch vụ không dây, giọng nói và dữ liệu để hiểu tổng chi phí viễn thông. Thuật ngữ này thường được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp có quy định dịch vụ viễn thông quan trọng như là một phần của quy trình kinh doanh của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong kinh doanh, quản lý chi phí viễn thông có thể phức tạp. Đó một phần là do các mảng rộng các dịch vụ viễn thông được cung cấp bởi các công ty viễn thông tiên tiến hiện nay.

What is the Telecom Expense Management (TEM)? – Definition

Telecom expense management (TEM) is the process of managing and keeping track of various wireless, voice and data services in order to understand total telecom costs. This term is usually applied to business customers that have significant telecom service provisions as part of their business processes.

Understanding the Telecom Expense Management (TEM)

In business, telecom expense management can be complicated. That is partly because of the wide array of telecom services offered by today’s innovative telecommunications companies.

Thuật ngữ liên quan

  • Telecom Analytics
  • AWS Lambda
  • Cloud
  • Microservices
  • Concentrator
  • Downlink
  • Uplink
  • Leased Line
  • Circuit Switching
  • Communications Satellite

Source: Telecom Expense Management (TEM) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post