Định nghĩa Ternary Content-Addressable Memory (TCAM) là gì?

Ternary Content-Addressable Memory (TCAM)Content-Addressable Memory ternary (TCAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ternary Content-Addressable Memory (TCAM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ternary bộ nhớ nội dung địa chỉ (TCAM) là một loại bộ nhớ nội dung địa chỉ (CAM) cho phép một quốc gia thứ ba của “không quan tâm” hoặc “X” trong một hoặc nhiều bit dữ liệu được lưu trữ, tăng độ linh hoạt cho Tìm kiếm. Từ “ternary” đề cập đến số lượng đầu vào là bộ nhớ có thể lưu trữ và truy vấn: 0, 1 và X hoặc thẻ hoang dã. Mặt khác, CAM nhị phân chỉ có thể truy vấn sử dụng 1s và 0s.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ternary bộ nhớ nội dung địa chỉ là một loại CAM, được coi là một đối diện của RAM bởi vì nó dữ liệu không truy cập trong cùng một cách, bằng cách cung cấp một địa chỉ bộ nhớ cụ thể để nơi dữ liệu được lưu trữ. Nhưng dữ liệu CAM-lưu trữ chỉ có thể được truy cập bằng cách truy vấn dữ liệu cụ thể mà được yêu cầu và CAM rồi lấy địa chỉ nơi dữ liệu truy vấn được lưu trữ. CAM được sử dụng để lưu trữ và tìm kiếm trên dữ liệu chiều dài cố định, mà làm cho nó hoàn hảo để lưu trữ các địa chỉ MAC vì những có độ dài cố định. Nó cũng là nhanh hơn so với RAM vì nó cho phép tìm kiếm song song.

What is the Ternary Content-Addressable Memory (TCAM)? – Definition

Ternary content-addressable memory (TCAM) is a type of content-addressable memory (CAM) that allows a third state of “don’t care” or “X” in one or more of the bits of stored data, adding flexibility to the search. The word “ternary” refers to the number of inputs that the memory can store and query: 0, 1 and X or wild card. On the other hand, binary CAMs can only query using 1s and 0s.

Understanding the Ternary Content-Addressable Memory (TCAM)

Ternary content-addressable memory is a type of CAM, which is considered an opposite of RAM because it does not access data in the same way, by providing a specific memory address to where the data is stored. But CAM-stored data can only be accessed by querying the specific data that is required and the CAM then retrieves the addresses where the queried data is stored. CAM is used for storing and searching on fixed-length data, which makes it perfect for storing MAC addresses because these have a fixed length. It is also faster than RAM because it allows parallel searching.

Thuật ngữ liên quan

  • Content Addressable Storage (CAS)
  • Random Access Memory (RAM)
  • Switch
  • Router
  • Memory
  • Memory Address
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: Ternary Content-Addressable Memory (TCAM) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post