Định nghĩa Theory of Computation là gì?

Theory of ComputationLý thuyết tính toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Theory of Computation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong khoa học máy tính, lý thuyết tính toán cung cấp một loại “lý thuyết trường thống nhất” như thế nào máy tính làm việc. Nó sử dụng các yếu tố của lý thuyết tự động, lý thuyết computability và lý thuyết độ phức tạp tính toán để hiểu bản chất của vấn đề tính toán và cách hoạt động tính toán được thực hiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công cụ khác nhau có chức năng như một phần của lý thuyết tính toán, bao gồm một bảng chữ cái được định nghĩa là các thành viên hữu hạn của một khả năng chuỗi đặc biệt – và các mô hình khác nhau như mô hình Turing. Nói chung, lý thuyết tính toán thỏa thuận với hiệu quả của thuật toán và những khó khăn của các vấn đề máy tính. Cách tiếp cận automata có thể đánh giá một hệ thống trên cơ sở nhất định trừu tượng, nơi một lý thuyết computability có thể tập trung hơn vào cơ sở toán học của một thuật toán. Sử dụng tất cả các khía cạnh của một lý thuyết tập thể của phương pháp tính toán, các chuyên gia thực sự có thể thâm nhập vào ý nghĩa của việc “giải quyết” một vấn đề cụ thể với tính toán.

What is the Theory of Computation? – Definition

In computer science, the theory of computation provides a sort of “unified field theory” of how computers work. It uses the elements of automatic theory, computability theory and computational complexity theory to understand the nature of computing problems and how computing operations are performed.

Understanding the Theory of Computation

Various tools function as part of the theory of computation, including an alphabet which is defined as the finite members of a particular string possibility – and various models such as the Turing model. In general, the theory of computation deals with the efficiency of algorithms and the difficulty of computing problems. The automata approach can evaluate a system on a certain basis of abstraction, where a computability theory may focus more on the mathematics of an algorithm. Using all of the aspects of a collective theory of computation approach, professionals can really dig into what it means to “solve” a particular problem with computation.

Thuật ngữ liên quan

  • Computer Science
  • Computing
  • Cloud Computing
  • Computational Complexity
  • Network Theory
  • Algorithm
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian

Source: Theory of Computation là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post