Định nghĩa Thermal Energy Storage (TES) là gì?

Thermal Energy Storage (TES)Nhiệt Energy Storage (TES). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thermal Energy Storage (TES) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thermal Energy Storage (TES)? – Definition

Understanding the Thermal Energy Storage (TES)

Thuật ngữ liên quan

  • Geothermal Cooling
  • Microinverter
  • Heat Sink
  • Air Cooling
  • Energy Star
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian
  • Discretization

Source: Thermal Energy Storage (TES) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post