Định nghĩa Thick App là gì?

Thick AppDày App. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thick App – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ứng dụng dày là một ứng dụng nhận được hầu hết chức năng của nó từ phía khách hàng, chứ không phải dựa vào một mức độ lớn trên một máy chủ phụ trợ. Điều này trái ngược với các ứng dụng mỏng mà phụ thuộc rất nhiều trên các máy chủ bên ngoài. Thuật ngữ “ứng dụng dày” xuất phát từ thuật ngữ “khách hàng dày” và “thin client” được sử dụng để mô tả loại khác nhau của các thiết lập máy chủ / khách hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong những ngày đầu của thiết kế ứng dụng, gần như tất cả các ứng dụng đã ứng dụng dày. mã và chức năng của họ đã được đặt trong cấu trúc thực thi của ứng dụng. Tuy nhiên, như các hệ thống điện toán đám mây cung cấp và ảo hóa bắt đầu xuất hiện, các khái niệm về việc đưa rất nhiều tài nguyên của ứng dụng trong server-side hoặc tạo ra một ‘ứng dụng mỏng’ kiến ​​trúc trở thành nhiều hơn nữa khả thi. Hôm nay, dày và các ứng dụng mỏng cùng tồn tại với các ứng dụng khác nhau cho doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

What is the Thick App? – Definition

A thick app is an application that receives most of its functionality from the client side, rather than relying to a large extent on an auxiliary server. This is in contrast to thin applications that rely heavily on external servers. The terminology “thick app” comes from the terms “thick client” and “thin client” which are used to describe different types of server/client setups.

Understanding the Thick App

In the early days of application design, nearly all applications were thick apps. Their code and functionality were housed within the executable structure of the application. However, as cloud-delivered and virtualized systems started to emerge, the concept of putting a lot of the applications’ resources in the server-side or creating a “thin app” architecture became much more feasible. Today, thick and thin apps coexist with different applications for business and personal users.

Thuật ngữ liên quan

  • Thick Client
  • Fat Client
  • Fat Application
  • Thin Client
  • Thin App
  • Thin Provisioning
  • Thin Server
  • Citrix Server
  • Application Virtualization
  • Clean Computing

Source: Thick App là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,