Định nghĩa Threat Intelligence là gì?

Threat IntelligenceThreat Intelligence. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Threat Intelligence – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mối đe dọa thông minh là việc phân tích các mối đe dọa nội bộ và bên ngoài để tổ chức một cách có hệ thống. Các xử lý rằng nỗ lực đe dọa thông minh để bảo vệ chống lại các mối đe dọa bao gồm zero-day, khai thác và các mối đe dọa dai dẳng tiên tiến (APTs). Mối đe dọa thông tin tình báo liên quan đến phân tích chuyên sâu của cả hai mối đe dọa nội bộ và bên ngoài.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mối đe dọa tình báo là trong phân tích sâu về máy tính và an ninh mạng tiềm năng đe dọa đối với một tổ chức. Như với tình báo quân sự, mục đích là để có được càng nhiều thông tin càng tốt về các mối đe dọa do đó một công ty có thể có hành động thích hợp đối với họ. Thuật ngữ này ám chỉ dự đoán và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công thay vì chỉ phản ứng với các kỹ thuật quản lý sự cố.

What is the Threat Intelligence? – Definition

Threat intelligence is the analysis of internal and external threats to an organization in a systematic way. The treats that threat intelligence attempts to defend against include zero-day threats, exploits and advanced persistent threats (APTs). Threat intelligence involves in-depth analysis of both internal and external threats.

Understanding the Threat Intelligence

Threat intelligence is the in-depth analysis of potential computer and network security threats to an organization. As with military intelligence, the goal is to get as much information as possible about threats so that a company can take proper action against them. The term implies anticipating and defending against attacks rather than just reacting with incident management techniques.

Thuật ngữ liên quan

  • Cyberthreat
  • Threat Modeling
  • Advanced Persistent Threat (APT)
  • Security Incident and Event Management (SIEM)
  • Security Incident
  • Incident Response Plan
  • Zero-Day Exploit
  • Active Threat Management
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: Threat Intelligence là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post