Định nghĩa Training Data là gì?

Training DataDữ liệu đào tạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Training Data – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ý tưởng của việc sử dụng dữ liệu đào tạo trong các chương trình học máy là một khái niệm đơn giản, nhưng nó cũng rất căn bản như cách mà các công nghệ này làm việc. Dữ liệu huấn luyện là một thiết lập ban đầu của dữ liệu sử dụng để giúp một chương trình hiểu làm thế nào để áp dụng các công nghệ như mạng thần kinh để học hỏi và tạo ra kết quả phức tạp. Nó có thể được bổ sung bởi bộ tiếp theo của dữ liệu được gọi xác nhận và bộ kiểm tra.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập huấn luyện là vật liệu mà qua đó nghe tin máy tính làm thế nào để xử lý thông tin. Máy học sử dụng các thuật toán – nó bắt chước khả năng của bộ não con người để đưa vào đầu vào đa dạng và cân nhắc chúng, để kích hoạt sản phẩm trong não, trong tế bào thần kinh riêng biệt. tế bào thần kinh nhân tạo tái tạo rất nhiều quá trình này với các phần mềm – máy học và các chương trình mạng lưới thần kinh cung cấp mô hình chi tiết đánh giá cao như thế nào con người của chúng tôi nghĩ rằng quá trình làm việc.

What is the Training Data? – Definition

The idea of using training data in machine learning programs is a simple concept, but it is also very foundational to the way that these technologies work. The training data is an initial set of data used to help a program understand how to apply technologies like neural networks to learn and produce sophisticated results. It may be complemented by subsequent sets of data called validation and testing sets.

Understanding the Training Data

The training set is the material through which the computer learns how to process information. Machine learning uses algorithms – it mimics the abilities of the human brain to take in diverse inputs and weigh them, in order to produce activations in the brain, in the individual neurons. Artificial neurons replicate a lot of this process with software – machine learning and neural network programs that provide highly detailed models of how our human thought processes work.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Convolutional Neural Network (CNN)
  • Code
  • Test Set
  • Validation Set
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Training Data là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post