Định nghĩa Transhumanism là gì?

TranshumanismCải lão hoàn đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transhumanism – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cải lão hoàn đồng là ý kiến ​​cho rằng khả năng của loài người có thể được tăng cường sử dụng công nghệ. Đó là ý tưởng rằng bằng cách thêm các thành phần phi sinh học cho một hệ thống sinh học, cơ thể con người, xã hội trong tương lai sẽ có được kết quả định lượng trong khả năng của con người và tiềm năng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cải lão hoàn đồng có thể có nhiều hình thức. Phổ biến nhất, một công nghệ vật lý được nhúng vào cơ thể con người để nâng cao một trong năm giác quan, cung cấp thông tin để sử dụng nhận thức, hoặc một cách nào đó giúp cơ thể con người tự nhiên trong công việc quan trọng của nó. Một ví dụ tuyệt vời là việc sử dụng mô cấy ốc tai để cải thiện thính lực. Ở những bệnh nhân với người khiếm thính, những cấy ghép có thể mang lại một mức độ thường xuyên hơn nghe. Trong một con người trung bình, cấy ốc tai có thể tăng cường thính giác ngoài phạm vi “trung bình”. ví dụ khác về công nghệ triết học siêu nhân học bao gồm những thứ như cryonics, liệu pháp gen và các công cụ thực tế ảo cho phép các loại khác nhau của sự phát triển nhận thức và thăm dò.

What is the Transhumanism? – Definition

Transhumanism is the idea that the capability of the human species can be enhanced using technology. It is the idea that by adding non-biological components to a biological system, the human body, future societies will get quantifiable results in human ability and potential.

Understanding the Transhumanism

Transhumanism can take many forms. Most commonly, a physical technology is embedded into the human body to enhance one of the five senses, offer information for cognitive use, or in some way assist the natural human body in its vital work. One excellent example is the use of cochlear implants to improve hearing. In individuals with impaired hearing, these implants can bring hearing back to a more regular level. In an average human, a cochlear implant could enhance hearing beyond the “average” range. Other examples of transhumanist technologies include things like cryonics, gene therapy and virtual reality tools that enable different kinds of cognitive development and exploration.

Thuật ngữ liên quan

  • Wearable Computer
  • Microchip Implant
  • Cyborg
  • Wearable Device
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian
  • Discretization
  • Smart Dust

Source: Transhumanism là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post