Định nghĩa Turing Complete là gì?

Turing CompleteTuring Complete. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Turing Complete – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống được cho là “Turing hoàn tất” trong lý thuyết máy tính nếu nó có thể được sử dụng để mô phỏng một máy Turing, mà là một cấu trúc lý thuyết thiết kế bởi nhà toán học giữa thế kỷ và khoa học máy tính Alan Turing.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các máy Turing bản thân bao gồm ba thành phần lý thuyết – một tập hạn chế của các quốc gia, một số lượng vô hạn dung lượng lưu trữ, và một chức năng chuyển đổi. Với những thuộc tính, máy Turing đại diện ranh giới nhất định của tính truyền thống.

What is the Turing Complete? – Definition

A system is said to be “Turing complete” in computer theory if it can be used to emulate a Turing machine, which is a theoretical construct designed by mid-century mathematician and computer scientist Alan Turing.

Understanding the Turing Complete

The Turing machine itself is composed of three theoretical components — a limited set of states, an infinite amount of storage, and a transition function. With these attributes, the Turing machine represents certain boundaries of traditional computation.

Thuật ngữ liên quan

  • Codebase
  • Program Counter (PC)
  • Java
  • C++
  • Object
  • Turing Machine
  • Turing Test
  • Alan Turing
  • Neural Turing Machine (NTM)
  • Turing Number (TN)

Source: Turing Complete là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post